سفارش تبلیغ
صبا

http://puneh.blogfa.com

ماه فروماندازجمال محمد(صـلی الله علیه وآله)

سرونباشدبه اعتدال محمد(صـلی الله علیه وآله)

قدرفلک راکمال ومنزلتی نیست

درنظرقدرباکمال محمد(صـلی الله علیه وآله)

وعده ی دیدارهرکسی به قیامت

لیله ی اسری شب وصال محمد(صـلی الله علیه وآله)

آدم ونوح وخلیل و موسی وعیسی

آمده مجموع درظلال محمد(صـلی الله علیه وآله)

عرصه ی گیتی مجال همت اونیست

روزقیامت نگر مجال محمد(صـلی الله علیه وآله)

وانهمه پیرایه بست جنت فردوس

بوکه قبولش کندبلال محمد(صـلی الله علیه وآله)

همچوزمین خواهدآسمان که بیفتد

تابدهد بوسه بر نعال محمد(صـلی الله علیه وآله)

چشم مراتابه خواب دیدجمالش

خواب نمی گیردازخیال محمد(صـلی الله علیه وآله)

سعدی اگرعاشقی کنی وجوانی

عشق محمد بس است وآل محمد محمد(صـلی الله علیه وآله)